ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

 
คลินิกกังนัม
สยามแสควร์ กรุงเทพ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com
Map
คลินิกเวอเทค (Website)
สยามแสควร์ ซอย 7 ล. 1 ถ. พญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 026580845-7, 0863393365, 08636
อีเมล์ vertex@vertexclinic.com
Map
โรงพยาบาล
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โรงพยาบาลศิริราช
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com
Map
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Website)
2 ถ. วังหลัง แขวง ศิริราช บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 1474
อีเมล์ info@siphhospital.com
Map
โรงพยาบาลเจ้าพระยา (Website)
113/44 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024340117, 028847000
อีเมล์ peerasak.si.plastic@gmail.com
Map
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 27/02/2016 23:03