สัญลักษณ์สมาคมกรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารแต่ละชุดได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกและมีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

วาระปี 2561 – 2563

นายก

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

อุปนายก

นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์

อุปนายก

นพ. รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์

เลขาธิการ

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

เหรัญญิก

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

วิชาการ

นพ. พลากร สุรกุลประภา

วิชาการ

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

International Relationship

นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

นายทะเบียน

นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

ประชาสัมพันธ์

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

เว็บไซต์

นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์

กรรมการกลาง

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

กรรมการกลาง

นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

กรรมการกลาง

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

กรรมการกลาง

พญ. อรวรรณ ชาญสันติ